İletişim

Telefon
E-Posta
Adres
Mustafa Kemal Mah. 2142 Cad 8/4 Söğütözü Çankaya ANKARA
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi : 09:12:30 - 13:30- 17:00
Hafta Sonu : Tatil

İletişim Formu

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 TOBAK Akademi (USBAKDER ULUSLARARASI SPORTİF BALIKÇILIK KULUBÜ DERNEĞİ) kuruluşudur,  

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

USBAKDER Uluslararası Sportif Balıkçılık Kulübü Derneği  ( “ dernek” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında, üyelerimize, üye adaylarımıza ait kişisel verilerin korunması için bir takım tedbirler almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: USBAKDER Derneği üyelerinin veri kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi - hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere - hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi  ve  KVKK’ nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “ Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza metinleri bilahare alınacaktır.

Buna göre;

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • Tarafınız ile derneğe üyelik için ibraz ettiği kişisel veriler çerçevesinde,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç i le bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

1. Veri Sorumlusu

Dernek Unvanı : USBAKDER Uluslararası Sportif Balıkçılık Kulübü Derneği

Adres                               : Mustafa Kemal Mah. 2142 Cad. No 8/4 Çankaya Ankara

E-mail                                :usbakderdernegi@gmail.com

İnternet Sitesi                  www.usbakder.org

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, derneğin bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtası ile benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, dernek ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma metnimizin devamında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5 . ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz, Dernek’e  üyelik  başvurusu  esnasında  fiziki   olarak  veya www.usbakder.org adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e üyelik ile ilgili fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verilen bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı  olarak  veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz;

 • Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Derneğin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, derneğin iç ve dış temsilci ve kurumlara ziyaretleri, yurtdışı gezi ve seminerleri, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi. Diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,

 • Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, idari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması, mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu,

Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Derneğin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve yine üyeler ile iletişim kurulabilmesi,

 • Derneğin tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,

 • Derneğin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,

 • Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,

 • Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,

 • Derneğe ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini, veri kayıplarının   önlenebilmesi   için   kopyalanması/yedekleme   yapılması   amaçlarıyla KVKK’ nın 5/2(f) maddesi gereği üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Derneğin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ek olarak Üyeler    ile    ilgili    hukuki    süreçlerin    yürütülmesi    amacıyla    KVKK’ nın    5 /2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması için sorumlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya dernek iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Medeni Hali, Cinsiyet, Vesikalık Fotoğraf, Doğum tarihi doğum yeri, baba adı.

(İşbu veriler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde itibaren 20 yıl boyunca saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yönetim Kurulu Üyeleri, USBAKDER Üyeleri, Avukat ile Paylaşılmaktadır.)

İşbu verilerden Ad Soyadı bilgileri USBAKDER Derneği’nin işbirliği içerisinde bulunduğu kişi ve kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Kimlik bölümüne ilişkin kişisel veriler gezi amaçlı yurt dışı programlarının düzenlenmesi için yurt dışındaki otel, turizm acentaları, kişi ve kurumlar vb. ile paylaşılmaktadır.

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, Mail adresi, Nüfusa kayıtlı olunan yer, Ev Adresi, Referans Kişi Bilgisi.

(İşbu veriler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde itibaren 20 yıl boyunca saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Üyeleri, Avukat ile Paylaşılmaktadır.)

İletişim bölümüne ilişkin kişisel veriler gezi amaçlı yurt dışı programlarının düzenlenmesi için yurt dışındaki otel, turizm acentaları, kişi ve kurumlar vb. ile paylaşılmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği:

Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini i fade etmektedir.

Görüntü kayıt, Kameralar.(İşbu veriler son kamera kaydından itibaren 14 gün saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Paylaşılmaktadır.)

Finans:

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Kredi Kartı Bilgileri, Mail Order Bilgisi.

(İşbu veriler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde itibaren 20 yıl boyunca saklanmaktadır.)

(İşbu veriler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Banka, Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhasebe- Mali Müşavir ile Paylaşılmaktadır.)

Sağlık Bilgileri:

 Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Kan Grubu

(İşbu veriler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde itibaren 20 yıl boyunca saklanmaktadır.)

(İşbu         veriler          Gerçek-Özel                Hukuk          Tüzel         Kişileri,            Yetkili          Kamu         Kurum           ve Kuruluşları, Yönetim Kurulu Üyeleri, USBAKDER Üyeleri ile Paylaşılmaktadır.)

Eğitim Verisi:

Okul Bilgisi

(İşbu veriler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde itibaren 20 yıl boyunca saklanmaktadır.)

(İşbu         veriler          Gerçek-Özel                Hukuk          Tüzel         Kişileri,            Yetkili          Kamu         Kurum           ve Kuruluşları, Yönetim Kurulu Üyeleri i le Paylaşılmaktadır.)

Aile Yakını Bilgileri:

Baba Adı Soyadı, Eş Adı Soyadı, Eşin Doğum Tarihi, Eşin mesleği, Çocuk Adı,

Çocuk Doğum Tarihi (İşbu veriler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde itibaren 20 yıl boyunca saklanmaktadır.)

(İşbu         veriler          Gerçek-Özel                Hukuk          Tüzel         Kişileri,            Yetkili          Kamu         Kurum           ve Kuruluşları, Yönetim Kurulu Üyeleri, USBAKDER Üyeleri ile Paylaşılmaktadır.)

Dernek veya Vakıf Üyeliği

(İşbu veriler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde itibaren 20 yıl boyunca saklanmaktadır.)

(İşbu         veriler          Gerçek-Özel                Hukuk          Tüzel         Kişileri,            Yetkili          Kamu         Kurum           ve Kuruluşları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paylaşılmaktadır.)

Toplanan kişisel verileriniz;

 1. Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,

 2. Derneğin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,

 3. Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 4. Derneğin tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,

 5. Derneğin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,

 6. Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,

 7. Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,

 8. Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,

 9. Derneğe ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,

 10. İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,

 11. Mevzuat            tahtında             Dernek           tarafından              tutulması             öngörülen              defter           ve kayıtların tutulması

 12. 5223        sayılı        Dernekler             Kanunu,            Dernekler             Yönetmeliği               ve      diğer         sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 13. Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,

 14. Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

Amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Dernek, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK tarafından          öngörülen  temel ilkelere uygun  olarak           ve  KVKK’nın 8 .                        ve          9. Maddelerinde belirtilen                şartlara                  uygun        olarak    aşağıda         belirtilen            kişilere aktarabilecektir:

Dernek üyeliği kapsamında 5223 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği de dahil olmak üzere kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında öngörülmesi veya mevzuat tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda Kişisel Verileriniz Dernek’ in ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ve bununla sınırlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Dernek üyeliği veya tüzel kişi üyenin gerçek kişi temsilciliğine ek olarak Dernek organlarında görev almanız durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve meslek  bilginiz Dernekler Kanunu  ve ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla veri sorumlusu olan Dernek’in kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle İl Sivil Toplum Kuruluşları Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Dernek toplu elektronik posta gönderimine ilişkin olarak üçüncü kişilerden hizmet almakta olup, Dernek üyeliği kapsamında tarafınıza Derneğin faaliyetleri ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verecek elektronik postaların gönderilebilmesi için, elektronik posta adresleriniz gönderimin yapılacağı dönemde hizmet alınan ajans ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Dernek’ in meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

Dernek bünyesinde düzenlenen genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi çeşitli faaliyet ve hizmetlerin sağlanması amacıyla dönem dönem Dernek  dışı organizasyon firmaları ile çalışılıyor olup, etkinliklerin organizasyonunu sağlamak ve katılımcılara etkinliğe ait kimlik kartları gibi materyelleri sağlamak amacıyla söz konusu etkinliğe katılacak kişilerin isim ve soyisim bilgileri Derneğin belirli etkinlikleri açısından yetkilendirdiği ve o iş özelinde veri işleyen sıfatını taşıyacak olan organizasyon firması  ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Derneğin meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Derneğin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Derneğin kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

Üyenin hak veya yükümlülükleri veya Dernek nezdindeki üyelik ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak Kişisel Verileriniz Derneğin avukatları, danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra mercileri ile veri sorumlusu Dernek’ in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması kapsamında paylaşılabilecektir.Derneğin yukarıda belirtilen veri işleme  amaçları ve Dernek Tüzüğü kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, yalnızca bunlarla sınırlı olarak, Derneğin hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ile Derneğin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Derneğin meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat  tahtındaki  yasal  ve/veya  hukuki  yükümlülüklerin  yerine  getirilmesi  için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Dernek ve Derneğin bağlı tüm birimleri ile ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

KVKK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Dernek tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi USBAKDER Derneği envanterinde bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN ÜYENİN HAKLARI

KVKK' nun 11. maddesi gereği bize kimliğinizi ibraz edip, gerekli kontrollerin yapılmasına müteakip, üyelerimiz kişisel verileri ile ilgili aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel           verilerin            işlenme           amacını           ve      bunların            amacına            uygun         kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış  işlenmiş olması  hâlinde  bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7' de öngörülen şartlar  çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini ( silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Dernek yönetiminden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin dernek için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle dernek adresine teslim etmeniz gerekmektedir. Dernek tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru  yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin, Dernek bünyesinde kayıtlı olan e- posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.

Çerez Politikası

Son güncellenme: 07/04/2022

Biz, TOBAK, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4. Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle info@tobak.org e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.